Přeskočit na obsah
eduleaders

Agilita  – Jedinou jistotou je neustálá změna…

Jak pracovat ve  škole s neustálou změnou?  Lze více vtáhnout učitelé do dění ve škole?
Jak zpětnou vazbu od učitelů a žáků použít ke zlepšení kvality výuky a kultury naší školy?
Agile je flexibilní metodika, která se zakládá na týmové spolupráci, rychlém učení a neustálém zlepšování.

Tento modul je určen ředitelům škol a jejich zástupcům, kteří chtějí více o klíčových tématech agility, které jsou rychlá adaptace na změny, zvýšení zapojení zaměstnanců, zlepšení kvality vzdělání, větší transparentnost, zvýšení efektivity a produktivity, podpora osobního rozvoje:

Výstupy tohoto modulu jsou

Znalost a použití klíčové nástroje agility „Retrospektiva“, která pomáhá k budovaní otevřené kultury, zvyšuje zapojení zaměstnanců, podporuje efektivní komunikace a rozvoj školy a práce. Dále práci s prioritizační matice, která pomůže učitelům identifikovat a prioritizovat úkoly a aktivity podle jejich důležitosti a naléhavosti

Klíčové aktivity:

 Retrospektiva

Retrospektiva je klíčovým prvkem agilního řízení, který umožňuje týmům neustále se zlepšovat a přizpůsobovat se.
Je to pravidelné setkání, na kterém tým zhodnotí uplynulé pracovní období (měsíc, čtvrtletí, pololetí), analyzuje, co fungovalo dobře a co bylo problematické, a společně identifikuje způsoby, jak svou práci vylepšit. Pro ředitele škol je užitečným nástrojem ke zlepšení výuky a školního prostředí. Pomáhají učitelům a zaměstnancům sdílet své  názory, učit se z chyb a společně pracovat na dosažení lepších výsledků pro studenty.
 

Krok 1: Plánování retrospektivy

 • Stanovte
  pravidelný čas pro retrospektivy, například na konci každého školního
  období (semestru, čtvrtletí).
 • Zvolte vhodný
  formát retrospektivy. Můžete ji provádět jako týmovou schůzku ve školní
  knihovně, online prostřednictvím videohovoru nebo dokonce anonymně pomocí
  online nástrojů, pokud chcete získat upřímnou zpětnou vazbu od učitelů a
  zaměstnanců.
 • Určete
  facilitátora retrospektivy. Může to být ředitel, zástupce ředitele nebo
  někdo jiný s vhodnými dovednostmi a zkušenostmi.

 

Krok 2: Průběh retrospektivy

Retrospektiva by měla probíhat v několika fázích: 

 1. Zahájení (10 minut):
  • Přivítání účastníků a stanovení cílů retrospektivy.
  • Rychlé připomenutí pravidel a respektování zásad týmové komunikace.

 2. Získávání dat (20 minut):
  • Učitelé a zaměstnanci sdílejí své dojmy z minulého období. Můžete použít nástroje
   jako post-it lístečky nebo online formuláře pro anonymní zpětnou vazbu.
  • Otázky, které můžete položit, zahrnují: Co šlo dobře? Co bychom mohli zlepšit? Jaké
   byly největší výzvy?

 3. Analýza (20 minut):
  • Tým společně analyzuje získané informace a hledá vzory a opakující se problémy.
  • Pomocí hlasování nebo diskuzí tým určuje, které záležitosti jsou nejvíce prioritní pro zlepšení.

 4. Plánování akcí (20 minut):
  • Na základě identifikovaných problémů tým společně formuluje konkrétní kroky a akční
   plán pro následující období.
  • Určete, kdo bude zodpovědný za každou akci a stanovte termíny.

 

Krok 3: Uzavření retrospektivy

 • Shrňte, co bylo během retrospektivy diskutováno a jaké akce byly plánovány.
 • Poděkujte účastníkům za jejich příspěvky a zaangažovanost.
 
 

Krok 4: Realizace akcí a sledování pokroku

 • Ředitelé by měli zajistit, že plánované akce jsou realizovány a sledovat jejich pokrok.
 • Pravidelně se vraťte k plánovaným krokům na následujících retrospektivách a
  vyhodnocujte, jaké změny byly dosaženy.

 

Prioritizační matice

Toto cvičení na prioritizaci pomáhá učitelům lépe porozumět, které úkoly mají nejvyšší prioritu a jak správně alokovat svůj čas a energii. Navíc podporuje spolupráci a sdílení úkolů mezi učiteli, což může vést k efektivnějšímu řízení školního procesu.

Postup:

 1. Příprava prioritní matice:
  • Připravte velký list papíru nebo tabuli a
   vytvořte na něm matici se dvěma osami. Na horizontální ose označte
   „Důležitost“ a na vertikální ose označte
   „Naléhavost“. Vytvořte škálu od 1 (nejnižší) po 5 (nejvyšší)
   pro obě osy.
  • Získejte seznam úkolů od učitelů, které
   mají vykonat. Můžete to provést anonymně, aby se učitelé cítili volněji
   sdílet své úkoly.

 2. Rozdělení úkolů:
  • Požádejte učitele, aby napsali své úkoly
   (jeden úkol na samostatný lístek) a umístili je na prioritní matici podle
   toho, jak považují jejich důležitost a naléhavost. Můžou použít špendlíky
   nebo připevnit lístky páskou.

 3. Diskuze a reflexe:
  • Poté, co všichni učitelé umístili své
   úkoly na matici, můžete společně diskutovat o výsledcích.
  • Ptáme se: Jaké úkoly jsou nejdůležitější a naléhavé? Které úkoly můžeme odložit nebo delegratovat? Jak můžeme lépe spravovat naše časové a zdrojové závazky?

 4. Plán akcí:
  • Na základě diskuse můžete společně vypracovat plán akcí. To může zahrnovat přerozdělení úkolů, stanovení
   prioritních termínů a způsobů, jak efektivněji řešit důležité úkoly.
 5. Sledování pokroku:
  • Pravidelně se vracíte k prioritní matici na budoucích schůzkách týmu a sledujete, jaký pokrok byl dosažen v  plnění úkolů.

 

Umění Agilie

Poznámky Modul 2

Quest Sdílení

Quest Retrospektiva

MODUL 2 - Dotazník pro Vás